Close

Staff

Kurukshetra

Vinod Kumar

11/03/1966

Kamal

Kamal Tyagi

01/07/1973

Bharti

07/03/1995

Subhash Gupta

07/02/1953

G. Sandhu

07/12/1962

Manoj Kumar

19/10/1985

Naresh

29/06/1986

Shaman

12/08/1992

Neeraj

Sandeep

17/07/1986

Sharandeep

28/08/1989

Labh Singh

Rajesh Kumar

02/05/1986

Jagdish

Ravi

04/06/1988

Rahul

Sohan Lal

01/06/1988

Ashok

05/06/1994

Parmod

Aarti Sharma

Rajiv

13/01/1985

Isam

12/06/1985

Vikram

05/02/1987

Divakar Kumar

10/09/1987

Athar Ali

21/05/1993

Ashish

Ashish Garg

06/07/1993

Surender

10/12/1979

Mohit

Mohit Jain

20/03/1990

Jaswinder

22/03/1983

Meena

24/05/1980

Hema

11/05/1991

Deepa

08/10/1989

Vinod

30/08/1986

Suresh

01/03/1981

Jyoti

26/03/1982

Kusum

17/10/1980

Yashpal

29/09/1988

Akshay

12/01/1989

Shobha

09/02/1977

Surender

11/11/1988

Rinku

14/09/1983

Gaurav

16/08/1989

Gourav

14/10/1994

Vinod

07/05/1978

Narender

16/10/1981

Parvinder

20/07/1982

Somnath

13/08/1965

Sashi

26/01/1992

Sandeep

03/03/1992

Karambir

04/01/1984

Ankush

07/06/1990

Shubham

22/08/2000

Suraj

26/09/1990

Sunita

01/05/1983

Ashwani

27/10/1987

Sourabh

Sourav

12/01/1990

Gurpreet Singh

14/11/1977

Ashish Sahai

23/10/1985

Lalit

15/12/1994

Manik

14/04/1985

Sukhpreet

18/02/1991

Saroj

23/06/1971

Dharam Vir

06/09/1989

Deepak

05/05/1983

Gurprit Singh

17/09/1986

Manghi Ram

03/01/1971

Puneet

03/08/1992

Naveen

06/09/1986

Rattan Lal

24/07/1989

Ankit Kharb

Rajbir

21/09/1976

Kuldeep

02/11/1982

Anita

21/09/1979

Rinku Ram

16/05/1991

Surender

13/11/1980

Ravinder

24/03/1983

Himat Singh

23/10/1987

Ajay

05/09/1985

Vijay

12/05/1975

Satish

26/07/1984

Suman

15/10/1981

Sishupal

02/02/1983

Harish

01/07/1986

Sonu

Prince

16/04/1985

Arun

Arun

11/08/1989

Vikas

27/11/1988

Dharambir

08/12/1977

Rajesh

15/11/1985

Sachin

30/12/1990

Amit

15/12/1992

ram

Ramesh

10/09/1973

Neelam

12/08/1985

Jagdish

01/01/1969

Naveen

08/04/1985

Gurjeet

05/02/1980

Deepak

04/02/1990

Mukesh

06/10/1978

Fateh

10/03/1968

Tony

30/12/1985

parveen

Parveen

28/07/1989

Gurprit

24/12/1988

Sunil

04/04/1986

Ashwani

04/09/1985

surjeet

01/01/1978

Jagdish

01/01/1969

Amit Puri

17/04/1980

Gopal

6/11/1983

jit

Jitender Kumar

09/08/1994

nitin

Nitin Kumar

02/08/1988

Anand Jain

16/09/1986