Close

Anubhav Mehta, HCS

Chief Executive Officer Kurukshetra Development Board, Braham Sarovar, Kurukshetra Haryana, India

Email : kdbkrk[at]gmail[dot]com
Designation : Chief Executive Officer, KDB
Phone : 01744-270187