NGOs
                            Download Excel File MAP Refresh

Name & Address
1
Phone No
1
Shri Sathanu Sewa Mandal, Mahadev Mandir, Thanesar 9896209804
Shiv Shakti Mandal, Dukh Banjhan Mandir, Thanesar 9416259822
Jan Chetna Samiti, kkr 8950460469
Lions Club, kkr 9416039794
Rotary Club, kkr 9812039818
Nehru Yuva Kender. kkr 230016
Dera Sacha Sauda, kkr 9896538201